Rubín centrum

Sponzoři

Sponzor
Magistrát města Pardubic

Sponzor
Pivovar Pardubice

Sponzor

Sponzor
Dialcorp s.r.o.

Sponzor


Osoby, které také přispěly

Pomozte i Vy

Vaše dary pomohou správné věci a každý pacient Vám poděkuje. Možná, že kromě dobrého pocitu mezi námi získáte spolupracovníky, přátele a zkušenosti.

Máme-li udělat maximum, bez vaší spolupráce a pomoci se neobejdeme!!! Děkujeme.

Bližší informace

Sky
Logo Rubín Pod Hřbitovem 321
53002 Pardubice
IČO: 265 98 876
  Reklama
  u nás
  za Váš
  sponzorský dar
15.6.2021

O nás

Dokumenty

Výroční zpráva 2004 (355kB)

Výroční zpráva 2003 (256kB)

Stanovy Rubín centra (38kB)

Přihláška do Rubín centra (43kB)


Máte doma nemocného a uvažujete o...?

Než začnete něco podnikat, je zapotřebí vědět, zda naše centrum je to, co váš nemocný potřebuje.

Hlavním kritériem je současný stav - v jakém stádiu choroby se pacient nachází.

Totéž platí, pokud rodina nebo blízcí jsou na pokraji svých sil jak duševních, tak fyzických. V tomto případě je centrum to, co nyní hledáte a potřebujete.

Nabízíme Vám možnost konzultací, poradenství, rehabilitací a rekondicí. Můžete se přijít zeptat a poradit se, jak si v péči o nemocného počínat, jaké pomůcky budou pro vašeho blízkého vhodné, jak uspořádat prostor, nebo prostě si jenom popovídat.

Máte-li důvod nás navštívit, budeme společně hledat optimální řešení pro nemocného i pro Vás. Břemeno péče nemůže trvale ležet na jednom člověku. Občas je možné probdít jednu noc, trvale to však není možné.

Připadáte-li si ve vztahu k nemocnému bezmocní, je to jen zdání.

Dnes už je bezpečně vědecky dokázáno, že radost a láska léčí! Je třeba něco vědět i o psychice nemocného, je třeba umět se do jeho situace vžít, abychom ho vůbec mohli pochopit a byli něco platní.

Ať už se rozhodnete pro pokračování v domácí péči nebo pro lůžko v domově, nezapomeňte myslet na sebe.


Stanovy

Článek 1

Úvodní ustanovení

Název: RUBÍN Centrum
Sídlo: Pardubice, Pod hřbitovem 321

RUBÍN Centrum je občanským sdružením (dále jen sdružení), založeným podle příslušných ustanovení zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. Sdružuje v jednotném svazku samotné postižené civilizačními chorobami (roztroušenou sklerózou a dalšími po-zánětlivými stavy, vertebrogenním algickým syndromem, bolestí hlavy a stavy po cévních mozkových příhodách) a osoby jim pomáhající či jinak související.

Článek 2

Právní postavení

Sdružení je nevládní, nepolitické, dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu, kterým je šíření kvalitního života mezi všechny vrstvy obyvatelstva se zvláštním důrazem na osoby postižené civilizačními chorobami mladší a střední generace (aktivního věku).

Sdružení je právnickou osobou, která jedná a vystupuje svým jménem, vstupuje do právních vztahů a nese odpovědnost z nich vyplývající. Má vlastní hospodaření a právo disponovat se svými prostředky.

Článek 3

Poslání, cíl činnosti

Sdružení pomáhá občanům postiženým civilizačními chorobami zařadit je do normálního života, který je pro ně jiným, novým.

Cílem je vytvoření centra kvalitního života při chronickém onemocnění. Tomuto cíli je podřízena veškerá činnost.

Spolupracuje se subjekty jejichž činnost je s jeho související. Zejména jde o jiné organizace zdravotně postižených. Zvláštní pozornost věnuje spolupráci s odborníky, zejména lékaři, psychoterapeuty, cvičiteli a maséry.

Sdružení působí k žádoucí výměně zkušeností mezi jednotlivými svazy a organizacemi, seznamuje je s nejvhodnějšími formami pomoci a tím zvyšuje celkovou úroveň činnosti zejména svépomocného charakteru.

Sdružení zastupuje postižené civilizačními chorobami ve styku s tuzemskými i zahraničními subjekty jako jejich reprezentant.

Zabezpečuje svým členům nezbytný informační servis.

Organizuje a zajišťuje přímou realizaci projektů na podporu postižených.

Organizuje a realizuje sociálně-společensko-kulturní aktivity, propagační činnosti.

Na samostatnou činnost zajišťuje potřebné finanční prostředky.

K dosažení svého poslání sdružení spolupracuje s politickými stranami a hnutími, společenskými a zájmovými organizacemi a sdruženími, občanskými iniciativami, církvemi, státními a hospodářskými výbory a organizacemi, s jednotlivými občany jako i s fyzickými a právnickými osobami v zahraničí.

Veškerá činnost sdružení není jen pro členy, ale je otevřena všem, kteří v souladu s posláním, naší pomoc potřebují.

Článek 4

Členství

Členem sdružení se může stát každý občan ČR bez rozdílu věku, osoba která je sama buď postižená nebo má k postiženým kladný vztah a v rámci svých možností pomáhá.

Členy mohou být jak fyzické, tak právnické osoby, které se ztotožní s posláním sdružení a jeho stanovami, a to písemnou formou, a zaplatí členský příspěvek.

Členství ve sdružení je přímé a přidružené.

O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor.

Členství vzniká dnem přijetí člena.

Dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci sdružení.

Zánik členství je po písemném vystoupení člena, které bere výkonný výbor na svém jednání na vědomí, úmrtí člena, zrušení členství na základě rozhodnutí výkonného výboru, pří zániku sdružení. Při zániku členství je povinnost odevzdat členský průkaz.

Článek 5

Práva a povinnosti

Člen má právo podílet se na činnosti, volit a být volen do výborů sdružení. Může předkládat vlastní náměty, podněty a připomínky k práci sdružení.

Přidružený člen má hlas poradní.

Člen má povinnost zejména dodržovat statut sdružení, aktivně se podílet na činnosti, podle stanovených pravidel se zúčastňovat pořádaných akcí, svědomitě vykonávat funkce v výborech sdružení.

Člen je povinen platit stanovené členské příspěvky ve výši schválené výkonným výborem.

Zaplacení těchto příspěvků je mu pravidelně potvrzováno pověřenou osobou.

Článek 6

Organizační struktura

Členská schůze

Výkonný výbor

Kontrolní komise

Členská schůze: je nejvyšším výborem organizace, schází se minimálně jedenkrát za tři měsíce, volí výkonný výbor, schvaluje zprávu o činnosti, změny stanov a minimální výši členských příspěvků.

Rozhoduje o zaměření a programu organizace.

Výkonný výbor řídí činnost občanského sdružení a je tvořen presidentem, jednatelem, odborným garantem, hospodářem a dalšími odpovědnými osobami zajišťující dané činnosti a oblasti (3 - 7 osob). Je volen členskou schůzí a schází se dle potřeby, na žádost prezidenta, jednatele nebo dvou členů výboru.

Může z různých oborů jmenovat podle potřeby své poradce.

Do jednotlivých funkcí jsou členové výkonného výboru jmenováni na jeho jednání, přitom rozhoduje nadpoloviční většina všech jeho členů.

Výkonný výbor je řízen prezidentem.

Odborný garant řeší otázky související s lékařskou problematikou, zajišťuje přednáškovou činnost a odborný dohled.

Jednatel předkládá členské schůzi zprávu o činnosti.

Kontrolní komise je volena členskou schůzí, ze svého středu jmenuje předsedu, který je členem rady.

Kontroluje činnost sdružení a hospodaření.

President a jednatel, každý samostatně, zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. Výkonný výbor může pověřit k jednání jménem sdružení i další osoby - např. odborného garanta.

K plnění úkolů může sdružení mít placené zaměstnance. Jejich financování je plně z prostředků sdružení a platí na ně obecné předpisy pro tuto oblast. Jsou řízeny výkonným výborem prostřednictvím jeho prezidenta.

Článek 7

Kontrola

Potřebnou kompletní kontrolu provádí průběžně výkonný výbor zejména po sestavení roční uzávěrky. Její výsledky na svých jednáních bezodkladně projednává a přijímá k nim potřebné závěry.

Z rozhodnutí výkonného výboru je k výkonu řádné kontroly ustavena revizní komise. Předseda revizní komise se zúčastňují jednání výkonného výboru. Ten je povinen bezodkladně projednávat předané výsledky kontrol provedených kontrolním výborem a přijímat k nim potřebné závěry včetně nápravných opatření.

Kontrolní výbor sdružení kontroluje podle potřeby činnost včetně hospodaření. Tato kontrola se řídí podle samostatně vydaných pravidel.

V případě potřeby zajistí výkonný výbor kontrolu nezávislým auditorem. Tato kontrola je pro sdružení v celém svém rozsahu bezpodmínečně závazná.

Článek 8

Hospodaření

Sdružení je právnickou osobou, která je oprávněna ke všem úkonům.

Příjmy sdružení tvoří dotace, dobrovolné příspěvky, odkazy a dary, které mohou být poskytovány fyzickými i právnickými osobami z tuzemska i zahraničí, členské příspěvky, účastnické úhrady konkrétních akcí a výnosy z vlastní činnosti.

Za správné rozdělení finančních prostředků odpovídá výkonný výbor. Vlastní operace provádí hospodář, který zajišťuje podle své působnosti tuto veškerou činnost.

Při hospodaření s prostředky a majetkem se v rámci sdružení postupuje na všech úrovních v souladu s obecně platnými předpisy.

Veškerá činnost související s hospodařením podléhá nejvyššímu výboru.

Sdružení neodpovídá za závazky členů a členové neodpovídají za závazky sdružení.

Článek 9

Změny a doplňky

Členská schůze nadpoloviční většinou přijímá změny a doplňky stanov. Přijaté změny a doplňky ohlásí bezodkladně rada příslušnému výboru státní správy.

Článek 10

Zánik sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne nejvyšší výbor o způsobu majetkového uspořádání.

Usnesení o zániku sdružení musí také obsahovat jméno likvidátora majetku.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Z rozhodnutí nejvyššího nebo výkonného výboru mohou být sdružení čestní členové z různých oborů, kteří souhlasí a podporují cíle sdružení.

Sdružení má právo, v souladu s cíli své činnosti, obracet se s peticemi na příslušné výbory.

Tento statut nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra ČR.


V Pardubicích 11.07.2002


Podmínky účasti na programech

Všechny naše akce jsou vhodné pro zdravotně oslabené i dříve narozené. Můžete se jich účastnit sami, s doprovodem i dětmi. Když projevíte zájem, vyplňte přihlášku a postupujte podle pokynů dané akce.

Členem klubu se může stát každý, kdo má chuť se potkávat se zajímavými lidmi, nechce být sám se svým problémem, je ochoten se podělit o své zkušenosti a vyplní přihlášku, zaplatí členský příspěvek a bude dodržovat stanovy.

První rok - přihláška + 1000,- Kč, každý další rok 500,- Kč


nahoru
2021 © Internet Top s.r.o.      [CNW:Counter]